ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
CARINSKI ZAKON
USTAV
ZAKON O RADU
ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI
ZAKON O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA
ZAKON O BUDŽETU
ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU
ZAKON O BEZBEDNOSTI NA RADU
ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU
ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA
ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
KRIVIČNI ZAKONIK